نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

سایت رسمی N A M I R

صفحه نخست

 

 

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

http://www.namironline.info

 

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت تکرار بازی انتصابات

در حکومت آخوندی

 

در جمهوری اسلامی که امروز را به نمایش رسوایی، که انتخابات می‌نامند، اختصاص داده اند، به گفته‌ی بنیانگذار آن اصل اول آن

«من تو دهن این دولت می‌زنم»

و اصل دوم

«من دولت تعیین می‌کنم »

است؛

«اصولی» که خمینی در روز ورود خود به کشور در گورستان بهشت زهرا بر زبان آورد و بدان کاملاً عمل کرد.

در چنین باصطلاح «نظامی» انتخابات چه معنایی می‌تواند داشته‌باشد جز ببازی گرفتن مردم و تحقیر ملتی که قیمی برای او تعیین شده و سرنوشتش را از باءِ بسم‌ا‌لله تا تاء تمت تعیین می‌کند.

در چنین باصطلاح «نظامی» نمایش مضحک و در عین حال تحقیرآمیز «انتخابات» تنها وسیله‌ای برای ایجاد این تصور در میان بیگانگان است که گویا در کشور ما نیز چیزی بنام انتخابات وجود دارد و حاکمان آن مورد تأیید ملت اند، و نیز برای تحمیق بیشتر کژفهم ترین عوام و شورشیانی که در سال ۵۷ با اعطاء عنوان «انقلابی» بخود خواستند کسی باشند، اما پیروی کورکورانه‌ی آنان از «امام»ی که توی دهن‌ها می‌زد از آنان ناکسانی ساخت که بیشترینشان هنوز هم از خواب خرگوشی ۵۷ بیدار نشده اند؛ بطوری که طی چهل سال، هر یک بزبانی، اصالت این نمایش های حقارت‌آمیز را تأیید کردند.

اما ملت ایران، آنان که عنوان شهروندی تنها برازنده‌ی ایشان است، حتی یک بار، و حتی یک روز نیز به این بازی های تحقیرآمیز قدرت «تودهنی» اعتنا نکردند و مانند اولین کسی که به آن «امام» کذاب «نه» گفته بود، ـ یک «نه»ی تاریخی محکم تر از «تودهنی» ـ یعنی شاپور بختیار، به آنان و بازی‌های نفرت‌انگیزشان «نه» گفتند.

همین شهروندان شایسته‌ی شهروندی و فرزندانشان نیز بودند که در جنبش مهسا جدایی ذاتی ملت ایران از حکام خون‌آشام کنونی را بگونه‌ای انکارناپذیربه جهانیان و شورشیان هیستریک ۵۷ نشان دادند.

و همین شهروندان شایسته‌ی عنوان شهروندی، که هر روز بر شمارشان افزوده شده و می‌شود نیز هستند که با اتحاد و نظم بخشیدن به مبارزات هرروزه‌ی خود قدرت مافیایی آخوندی و دستگاه پوشالی حکمرانی آنان را بزیر خواهندکشید.

امروز دیگر، با عدم شرکت شهروندان در بازی مضحکه‌آمیز انتصابات کنونی ملت ایران است که این بار به قدرت خون آشام حاکم «تودهنی» خواهدزد.

ما این «تو دهنی» ملی را به فال نیک می‌گیریم و مقدمه‌ای می‌دانیم بر پایان قدرت بی‌عرضه‌ترین باند پرمدعای حکومتی جهان.

پیش بسوی اتحاد برای رهبری مبارزات سرتاسری شهروندان کشور.

 

ایران هرگز نخواهدمرد

جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲

نهضت مقاومت ملی ایران