نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

سایت رسمی N A M I R

صفحه نخست

 

دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش.

 

 

۱۸ تیر، سالگرد قیام سرداران ملی ارتش ایران

اسامی نظامیان و غیر نظامیان جانباخته

نام ۱۲۳ تن ازجانباختگان قیام ۱۸ تیرماه ۱۳۵۹

نظامیان:

سپھبد سعید مھدیون- سرتیپ خلبان آیت محققی- سرھنگ ھادی ایزدی- سرھنگ خلبان داریوش جلالی- سرھنگ چترباز محمـد رضا نادری- سرھنگ شھربانی غلامعلی وارسته پور- سرھنگ خسرو زرینه-سرھنگ خلیفه سلطانی- سرھنگ منوچھر صادقی- سرھنگ شھربانی سعیدامیری- سرھنگ حسین مصطفوی قزوینی- سرھنگ علی فاریا- سرھنگ احمدآزموده- سرھنگ نادر وحدتی پور.

سرگرد خلبان فرخزاد جھانگیری- سرگرد کورش آذرتاش- سرگرد ایرج خلف بیگی- سرگردمحمـدھاشم صبوحی مقدم- سرگردحسن گوھری- سرگرد چترباز محسن جلالی قاجار-سرگرد سیروس ستوده – سرگرد محمـدحسین عزیزیان- سرگرد بھمن پرتوی- سرگرد کاووس علیزاده.

سروان خلبان ناصرزرندی- سروان سیروس دھقان- سروان فضل لله رئیسی- سروان محمـدبراتی-سروان خلبان علی اصغر سلیمانی- سروان خلبان محمـد بھروزفرد- سروان اسماعیل اصغری- سروان نورلله نجف نژاد- سروان غلامرضا ثابتی آزاد- سروان خلبان علی شفیق- سروان خلبان امیدعلی بویری- سروان خلبان کریم افروز- سروان ھوائی ھرمز زمان پور- سروان خلبان محمـد ملک- سروان علی حیدر آریانا- سروان ھوائی بیژن ایران نژاد.

ستوان خلبان ناصررکنی- ستوان چترباز فیروزآذریان- ستوان ابراھیم محمـد نظری- ستوان یکم خلبان محمـد مھدی عظیمی فر- ستوان محمـد تاجداری- ستوانیارسیاوش پورفھمیدی- ستوانیار شکرلله احمدی- ستوانیار منوچھر رھبری نژاد- ستوان یکم خلبان یحیی نجات- ستوانیارمحمـدرضا قربان نجف آبادی- ستوانیار محرمعلی زاھدی- ستوان ناصر مروتی- ستوان دوم جعفرراستگو- ستوان دوم محمـدرضاجوادی- ستوانیار چترباز فریدون جواھرنیا- ستوانیارحسین ھالکی- سروانیار اصغرالماسی.

استوار یکم چترباز مجتبی مرادی- استوار منصور ساجدی- استوار ناصر ساجدی- استوارایرج درخشنده- استوار علی کمپانی- استوار علیپور کرباسی- استوار محمـدحسین فرنژاد- استوار یکم محمـدعلی مھرابی- استواریار رسول یحیی پسند- استوارایرج مرودشتی- استوارعلی اکبر عیوض زادی- استوارمحمـدعلی فرزام- استوارحسن کاظمی- استوار ابراھیم جوادزاده- استوارقاسم نقیب زاده- استوارخلیل عطری- استوار غلامحسین قایق ور- استوار جھانگیر فاتح پیروز- استوار حسن کریم پور تاری- استوار حبیب الله احمدی- استوارمحسن عسگریان- استوار چترباز غلامحسین ھمدانی- استوار منوچھر فتاحی نوده ای- استوار جمشید رنجبر- استوارمحمـدتقی خاتون آبادی- استوارعنایت الله آزاد یگانه.

گروھبان منصورکثیرلو- درجه دار میرلکی- ھمافر جعفرمظاھری کاشانی- گروھبان ھوائی بخشعلی کریمیان- درجه دار جھانبخش فاتح جو- گروھبان یکم محمـدحکیم آبادچی- درجه دارمحمـد عابدینی مقدم- درجه دار محمـدرسول ابریشمی- گروھبان مرتضی فرح پور- گروھبان یکم سیاوش نوروزی - سربازعلی دریائی- درجه دارمصطفی حجازی- درجه داراحمد محمـدی- ھمافریوسف پوررضائی- درجه دار خلیل خبازھاشمی- گروھبان یکم چترباز علی سعادتی.

 

غیرنظامیان:

 ذبیح لله مومنی (دانشجو)- محمـد ده پھلوان (پزشکیار)- مریم حجازی (کارمند نیروی زمینی)- جلیل سلطانی- محمـد ھارونی- عبدمحمـد ھارونی –سیاوش مومزائی-علی رحم صالحی- امیدوار آتش پرور- کمال سامع- رحمان مجاورصوفی- خلیل درویش- محمـدکریم رکنی والا- ابراھیم ستوده-منوچھرکریمی- سیاوش ھمتی- اصغر الله وردی- ابراھیم کریمی- حسین کریمی- ابراھیم بیگلری- جمشید شمالی- مرتضی سوھانکی- بانو ( بی بی نیکبخت ۶۷ ساله مادرستوان ھوائی ناصررکنی)- جعفرھمتی-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: محکستان

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. 

حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.

 

سایت رسمی نهصت مقاومت ملی ایران

https://www.namironline.info